การศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2543
Authorsสุพาพร, กิตินันทน์
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหาร, การศึกษา, ผู้บริหารโรงเรียน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารและครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2542 โดยศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 6 ด้าน คือ ด้านการจัดทำสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านการสนับสนุนการกระจายอำนาจและประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนางานวิชาการ ด้านการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ด้านการระดมทรัพยากรจากแหล่งชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา และศึกษาบทบาทหน้าที่ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3 ด้าน คือ ด้านการเตรียมการ ด้านการดำเนินการ และด้านการประเมินผล กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2542 โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำนวน 300 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร จำนวน 100 และครู จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประเมินค่า สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบน (S.D) และค่า t –test ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 2. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา มีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมทุกด้าน และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นต่อ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของครู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในภาพรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนครุโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 4. ผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542ในภาพรวม สูงกว่าเกณฑ์ 5. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลกไม่แตกต่าง 6. บทบาทหน้าที่ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก71.79 KB
บทคัดย่อ227.67 KB
สารบัญ150.73 KB
บทที่ 1147.6 KB
บทที่ 2905.28 KB
บทที่ 3109.85 KB
บทที่ 4490.01 KB
บทที่ 5238.07 KB
บรรณานุกรรม145.59 KB
ภาคผนวก195.59 KB