คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7

Primary tabs

Titleคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7
Publication TypeThesis
Year of Publication2544
Authorsพิฆเณศ, โคกทอง
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsผู้บริหารโรงเรียน
Abstract

การวิจัยคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาล ด้านความรู้ ด้านความสามารถ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการบริการสังคม ด้านบุคลิกภาพและด้านคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อเปรียบเทียบทัศนะของพนักงานครูเทศบาลต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ทำงาน และอายุ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7 โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากประชากรแต่ละกลุ่มย่อย 20 % ของพนักงานครูเทศบาล ได้จำนวน 312 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบ t-test แบบ Independent ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7 ในด้านความรู้ ด้านความสามารถ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านบริการสังคม ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่าพนักงานครู เทศบาลมีทัศนะต่อคุณลักษณะทุกด้านในระดับมาก ยกเว้นด้านคุณธรรมจริยธรรมมีทัศนะต่อคุณลักษณะในระดับมาก โดยมีทัศนะต่อคุณลักษณะสูงสุดแต่ละด้าน คือความรู้ ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวินัยของข้าราชการ ด้านความสามารถ ได้แก่ เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะริเริ่มพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ ด้านบริการสังคม ได้แก่ นำโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีอันดีงามของสังคมในท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพได้แก่ มีการแต่งกายสะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะสุภาพเรียบร้อย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ยึดหลักความถูกต้องหรือหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน และผลการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของพนักงานครูเทศบาล พบว่ามีทัศนะต่อคุณลักษณะทุกด้านในระดับมากที่สุด โดยมีทัศนะสูงแต่ละด้าน คือความรู้ ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและงานด้านวิชาการ ด้านความสามารถ ได้แก่ มีความสามารถด้านการวางบุคลากรได้เหมาะสมกับงาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะริเริ่มพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ ด้านบริการสังคม ได้แก่ ให้ความสนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรียนตามภารกิจของชุมชน ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ มีความอดกลั้น อดทน รู้จักควบคุมอารมณ์ได้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ยึดหลักความถูกต้องหรือหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7 จำแนกตามเพศ มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 6 ด้านไม่แตกต่างกัน และมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7 จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 6 ด้านไม่แตกต่างกัน และมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7 จำแนกตามอายุ มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหารโรงเรียน ทั้ง 6 ด้านไม่แตกต่างกัน และมีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก81.67 KB
บทคัดย่อ162.42 KB
สารบัญ251.43 KB
บทที่ 1219.19 KB
บทที่ 21.41 MB
บทที่ 3240.18 KB
บทที่ 42.49 MB
บทที่ 5731.76 KB
บรรณานุกรม188.79 KB
ภาคผนวก206.52 KB