ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7

Primary tabs

Titleความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7
Publication TypeThesis
Year of Publication2544
Authorsมยุรี, ประทุมมาศ
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหาร, ครู
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 ใน 4 ด้านคือ ด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านการวางแผนและพัฒนา โดยจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ การทำงานของผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 จำนวน 275 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานภาพของผู้บริหาร และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วัดระดับความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารใน 4 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้การทดสอบค่า (t – test) ผลการศึกษาพบว่า 1. ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 2. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค จำแนกตามเพศของผู้บริหาร พบว่าโดยส่วนรวมอาจารย์มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันในทุกด้าน เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร พบว่า โดยส่วนรวมอาจารย์มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา และด้านการวางแผนและพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านวิชาการไม่แตกต่างกันและเมื่อจำแนกตามประสบการณ์ทำงานของผู้บริหาร พบว่า โดยส่วนรวมอาจารย์มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านส่งเสริมการศึกษา และด้านการวางแผนและพัฒนา อาจารย์มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านวิชาการและด้านกิจการนักศึกษา อาจารย์มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก69.26 KB
บทคัดย่อ190.48 KB
สารบัญ112.6 KB
บทที่ 1182.88 KB
บทที่ 21.5 MB
บทที่ 394.1 KB
บทที่ 4404.76 KB
บทที่ 5421.85 KB
บรรณานุกรม162.52 KB
ภาคผนวก242.03 KB