เจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleเจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2544
Authorsอานนท์, ชาญกูล
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการนิเทศการศึกษา, การศึกษาขั้นประถม, โรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย และเพื่อเปรียบเทียบ เจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำแนกตามเพศ ประสบการณ์สอน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 334 โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for WINDOWS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe ’ Method) ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูโรงเรียนประถมศึกษามีเจตคติต่อการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย อยู่ในระดับมาก 2. ครูเพศหญิงและเพศชายมีเจตคติต่อการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย ไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มว่า ครูเพศหญิงมีเจตคติต่อการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย มากกว่าครูเพศชาย 3. ครูที่มีประสบการณ์การสอนระหว่าง 16-25 ปี มีเจตคติต่อกระบวนการนิเทศด้านการมีส่วนร่วม มากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอนระหว่าง 1-15 ปี 4. ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีเจตคติต่อการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยทุกด้านมากกว่า ครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก66.95 KB
บทคัดย่อ139.89 KB
สารบัญ359.01 KB
บทที่ 1327.99 KB
บทที่ 22.86 MB
บทที่ 3406.13 KB
บทที่ 41.07 MB
บทที่ 5409.98 KB
บรรณานุกรม263.79 KB
ภาคผนวก613.17 KB