คุณลักษณะของครูผู้สอนพลศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleคุณลักษณะของครูผู้สอนพลศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2544
Authorsอนันต์, กุเหล็กดำ
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsครู, ครูพลศึกษา, สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
Abstract

การศึกษาเรื่องคุณลักษณะของครูผู้สอนตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของรู้ผู้สอนพลศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยโดยศึกษาคุณลักษณะ ด้านวิชาการ ด้านการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านมนุษยสัมพันธ์โดยจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานของครูพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครูสอนพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศีกษาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 39 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ซึ่งถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งถามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อคุณลักษณะของครูผู้สอนพลศึกษาใน 5 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างขิงค่าเฉลี่ยโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และค่า (F- test) ผลการศึกษาพบว่า 1. คุณลักษณะของครูผู้สอนพลศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. การเปรียบเทียบการรับรู้ของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอนพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยพบว่า 2.1 จำแนกตามเพศครูผู้สอนพลศึกษาพบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีการับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าครูผู้สอนพลศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านมนุษยสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านวิชาการและด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 2.2 จำแนกตามวุฒิการศึกษาของครูสอนพลศึกษาพบว่าในภาพรวมและเป็นราด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 2.3 เมื่อจำแนกตามสาขาวิชาของครูผู้สอนพลศึกษาพบว่าในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2.4 เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานของครูผู้สอนพลศึกษาต่างกันพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่พบว่าครูพลศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 – 20 ปี มีคุณลักษณะในภาพรวมสูงกว่าครูพลศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงานตำกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนคู่อื่นๆ พบว่ามีคุณลักษณะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก78.74 KB
บทคัดย่อ154.67 KB
สารบัญ106.1 KB
บทที่ 1136.19 KB
บทที่ 2614.37 KB
บทที่ 3118.82 KB
บทที่ 4375.2 KB
บทที่ 5340.12 KB
บรรณานุกรม109.09 KB
ภาคผนวก167.73 KB