การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางกาเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

Primary tabs

Titleการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางกาเรียนรู้ในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsอุษณีย์, ด้วงบ้านยาง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-22
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการจัดการศึกษษสำหรับนักเรียน, การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, ความบกพร่องทางกาเรียนรู้, โรงเรียนเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ร่วมประชุมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ร่วมหาวิธีการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 2.การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายการที่มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน รายการที่มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ร่วมประเมินความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ร่วมฝึกทักษะทางสังคมด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเล่นกับเพื่อน การปฏิบัติตนในสังคม รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือร่วมฝึกทักษะด้านการเขียนให้นักเรียนในแง่มุมต่างๆ 4. การมีส่วนร่วมในแบบสมบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อแนะนำวิธีปฏิบัติและการดำเนินงานของโรงเรียนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ร่วมนำเสนอโครงการที่จะให้นักเรียนของตนเข้าร่วมกิจกรรม

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก25.81 KB
บทคัดย่อ20.04 KB
สารบัญ22.13 KB
บทที่144.94 KB
บทที่2270.08 KB
บทที่355.07 KB
บทที่479.59 KB
บทที่557.28 KB
บรรณานุกรม39.96 KB
ภาคผนวก118.39 KB