คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleคุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2545
Authorsดำรงฤกษ์, กลิ่นแก้ว
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหาร, ผู้บริหารโรงเรียน, โรงเรียนประถมศึกษา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ความสามรถในการบริหาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านส่วนตัวและครอบครัว โดยจำแนกตามตำแหน่งการบริหารงานและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2543 จำนวน 351 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test และ t-test ผลการวิจัย พบว่า 1. คุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งต่างกัน มีทรรศะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอไม่แตกต่างกัน 4. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งต่างกัน มีทรรศะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างกัน มีทรรศะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอไม่แตกต่างกัน 6. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างกัน มีทรรศะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก69.06 KB
บทคัดย่อ126.11 KB
สารบัญ741.81 KB
บทที่ 1354.07 KB
บทที่ 21.23 MB
บทที่ 3185.75 KB
บทที่ 42.47 MB
บทที่ 5128.19 KB
บรรณานุกรม71.11 KB
ภาคผนวก156.55 KB