ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548

Primary tabs

Titleปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548
Publication TypeThesis
Year of Publication2549
Authorsอารีย์, เพลินชัยวาณิช
Universityมหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการบริหาร, ผู้บริหารโรง
Abstract

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจัยในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548 ศึกษาสภาพความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ดีเด่น และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่น โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช ้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือ ตอนล่าง ปีการศึกษา 2548 จำนวน 19 โรง รวม 373คนโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเครื่องมือที่ใช้ เป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรูฐานและการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจัยในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นของภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2548 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ดีและจำเป็นของผู้บริหาร ด้านคุณลักษณะที่จำเป็นของครูด้าน การจัดหรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาและด้านการบริหาร แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท ( SEAT ) ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สภาพความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนร่วมและความก้าวหน้าของเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นในภาพรวม คือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) และด้านคุณลักษณะที่จำเป็นของครู (TEACHER) ได้สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง ดังนี้ ถ้า ŷ และ ẑ หมายถึง ความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมดีเด่นในภาพรวมที่ ได้จากการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และในรูปคะแนนมาตรฐาน ตามลำดับ จะได้สมการ คือ ŷ = 0.87 + 0.45 SEAT + 0.33 TEACHER ẑ = 0.5l ZSEAT + 0.35 ZTEACHER

Citation Key419
ไฟล์แนบ: