การประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดกำแพงเพชร

Primary tabs

Titleการประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดกำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2555
Authorsสุวภัทร, วงศ์ไทย
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-08-28
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการจัดการเรียนร่วม, การประเมินผลผลิต, การเรียนร่วม, จังหวัดกำแพงเพชร, โครงการโรงเรียนแกนนำ, โครงการโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลผลิตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาครูหัวหน้าโครงการจัดการเรียนร่วม ครูผู้สอน และผู้ปกครอง โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2554 จำนวน 57 โรงเรียน รวม 399 คน เครื่องมือที่ใช้จำนวน 1 ชุดเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลผลิตโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ในจังหวัดกำแพงเพชร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีการปฏิบัติมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการขยายโครงการทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนพิการ 2)ด้านการส่งเสริมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในการพัฒนาด้านการศึกษา และ 4) ด้านนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ในทักษะการดำรงชีวิต ทักษะสังคมและทักษะทางวิชาการตามกระบวนการ อย่างไรก็ดีในด้านที่ผ่านเกณฑ์นั้นยังพบว่า มี 4 ข้อรายการย่อยที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุดและไม่ผ่านเกณฑ์ ประกอบด้วย 1) โรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนร่วมให้แก่โรงเรียนต่างๆ 2) โรงเรียนจัดให้ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 3) โรงเรียนปรับหลักสูตรที่ใช้กับนักเรียนทั่วไปมาใช้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และ 4) นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใช้บริการของสถานที่ต่างๆ ด้วยตนเองได้ ด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคือ ด้านการให้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน โดยพบว่ามีข้อรายการย่อยที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุก คือ โรงเรียนจัดทำโครงการให้ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชนได้เข้ามาถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

Citation Key42
ไฟล์แนบ: