การพัฒนาเทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วยการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีและการวัดแบบราสช์

Primary tabs

Titleการพัฒนาเทคนิคการประเมินการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนด้วยการสร้างโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎีและการวัดแบบราสช์
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsโสภิตา, เสนะจิต
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Thesis TypeThesis
Keywordsการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์, การพัฒนาเทคนิค, การวัดแบบราสช์
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก43.65 KB
บทคัดย่อ414.46 KB
สารบัญ274.59 KB
บทที่1373.43 KB
บทที่22.92 MB
บทที่32.06 MB
บทที่42.75 MB
บทที่5464.24 KB
บรรณานุกรม449.22 KB
ภาคผนวก8.08 MB