ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsเบญจพร, จันตะเรือง
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการพัฒนาประสิทธิภาพ, งานจัดเก็บรายได้, ยุทธศาสตร์, เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/427
Citation Key427
ไฟล์แนบ: