ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsเบญจพร, จันตะเรือง
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการพัฒนาประสิทธิภาพ, งานจัดเก็บรายได้, ยุทธศาสตร์, เทศบาลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก563.66 KB
บทคัดย่อ912.18 KB
สารบัญ239.15 KB
บทที่1235.92 KB
บทที่2494.91 KB
บทที่3234.73 KB
บทที่4461.56 KB
บทที่5258.96 KB
บรรณานุกรม245.57 KB
ภาคผนวก1014.78 KB