การศึกษาความคิดเห็นของประชากรหญิงเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการศึกษาความคิดเห็นของประชากรหญิงเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsสุนีย์, สงวนศรี
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsคุณภาพชีวิตของแม่และเด็ก, เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, โครงการเงินอุดหนุน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก405.45 KB
บทคัดย่อ326.43 KB
สารบัญ524.82 KB
บทที่1910.71 KB
บทที่27.94 MB
บทที่3641.04 KB
บทที่43.97 MB
บทที่52.16 MB
บรรณานุกรม699.7 KB
ภาคผนวก2.7 MB