การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsชุติกาญจน์, ทองธรรม
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม, นการประเมินคุณภาพภายใน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก711.03 KB
บทคัดย่อ940.5 KB
สารบัญ1.28 MB
บทที่185.92 KB
บทที่2309.65 KB
บทที่387 KB
บทที่4145.77 KB
บทที่5130.21 KB
บรรณานุกรม127.77 KB
ภาคผนวก2.31 MB