ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย

Primary tabs

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsกุลเจริญ, เอกพงษ์
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
Thesis TypeThesis
Keywordsการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ, ชุมชนข้าวพื้นเมือง, ตำบลเนิ่นเพิ่ม, ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนา, วิสาหกิจ, วิสาหกิจชุมชน, องค์การบริหารส่วนตำบล, อำเภอนครไทย
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก670.18 KB
บทคัดย่อ1.05 MB
สารบัญ115.43 KB
บทที่188.05 KB
บทที่23.88 MB
บทที่3105.63 KB
บทที่4204.33 KB
บทที่557.68 KB
บรรณานุกรม65.92 KB
ภาคผนวก1.73 MB