ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย

Primary tabs

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsกุลเจริญ, เอกพงษ์
Degreeรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
Thesis TypeThesis
Keywordsการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ, ชุมชนข้าวพื้นเมือง, ตำบลเนิ่นเพิ่ม, ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนา, วิสาหกิจ, วิสาหกิจชุมชน, องค์การบริหารส่วนตำบล, อำเภอนครไทย
Citation Key443
ไฟล์แนบ: