บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Primary tabs

Titleบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsปิติภูมิ, พิมพาลัย
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการท่องเที่ยว, การเตรียมความพร้อม, จังหวัดเพชรบูรณ์, บทบาท, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อปท., อาเซียน, อำเภอเขาค้อ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก1008.06 KB
บทคัดย่อ1.48 MB
สารบัญ132.33 KB
บทที่199.27 KB
บทที่2774.91 KB
บทที่3194.18 KB
บทที่4297.8 KB
บทที่5222.19 KB
บรรณานุกรม105.43 KB
ภาคผนวก96.71 KB