การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนผังความคิดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsพิชญ์ชลิดา, วงศ์สิริบวรกุล
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการจับใจความสำคัญ, การอ่าน, ชั้นมัธยมศึกษา, ทักษะการอ่าน, ม.2, สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ, แผนผังความคิด