แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

Primary tabs

Titleแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
Publication TypeThesis
Year of Publication2559
Authorsลูกขวัญ, อินทร์คล้าย
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsกระบวนการพัฒนาหลักสูตร, การพัหลักสูตร, มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก208.45 KB
บทคัดย่อ231.46 KB
สารบัญ89.23 KB
บทที่1112.02 KB
บทที่2472.47 KB
บทที่399.62 KB
บทที่4270.43 KB
บทที่5140.49 KB
บรรณานุกรม78.89 KB
ภาคผนวก692.28 KB