แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด

Primary tabs

Titleแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsกัญญาณัฐ, เทียนหลำ
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการดำเนินงาน, การมีส่วนร่วม, สหกรณ์ออมทรัพย์, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, แนวทางการพัฒนา
Citation Key450