การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Primary tabs

Titleการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsสุริยา, จันทิมา
Academic Departmentการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาเอก
KeywordsASCC, การพัฒนารูปแบบ, การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน, มัธยมศึกษาตอนปลาย, วัฒนธรรมอาเซียน, สพม.เขต 39, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
บทที่1-518.23 MB
ภาคผนวก18.62 MB