การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนการศึกษานอกระบบ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนการศึกษานอกระบบ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsสิริพงศ์, พรมมา
Degreeปริญญาโท
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsกองทัพภาคที่ 3, การศึกษานอกระบบ, การเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์, ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, สตอรี่ไลน์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ คือ1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนการศึกษานอกระบบ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนการศึกษานอกระบบในการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนการศึกษานอกระบบ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจา ทบ. 1/59และ 2/59 จานวน 20คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์จานวน 6 แผนแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ ในจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนการศึกษานอกระบบ กองทัพภาคที่ 3 ที่ได้รับการศึกษาจากการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์มีการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอต่อใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ในภาพรวมในระดับมาก

Citation Key461