การศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม

Primary tabs

Titleการศึกษาการกระจายของธาตุองค์ประกอบในเส้นผม
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsนพวรรณ, ศรีรัตนประสิทธิ์
Date Published2542
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsผม, เส้นผม, แร่ธาตุในเส้นผม