การพัฒนาแถบสีเพื่อตรวจสอบปริมาณแอมิโลสในข้าวหอมมะลิที่ปลอมปนด้วยข้าวพันธุ์อื่น

Primary tabs

Titleการพัฒนาแถบสีเพื่อตรวจสอบปริมาณแอมิโลสในข้าวหอมมะลิที่ปลอมปนด้วยข้าวพันธุ์อื่น
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsจรรยา, แสงเขียว
Degreeวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
Date Published2557-05-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการพัฒนาแถบสี, ข้าวพันธุ์อื่น, ข้าวหอมมะลิ, ตรวจสอบ, ปริมาณแอมิโลส, ปลอมปน, แอมิโลส
Citation Key53
ไฟล์แนบ: