การพัฒนาแถบสีเพื่อตรวจสอบปริมาณแอมิโลสในข้าวหอมมะลิที่ปลอมปนด้วยข้าวพันธุ์อื่น

Primary tabs

Titleการพัฒนาแถบสีเพื่อตรวจสอบปริมาณแอมิโลสในข้าวหอมมะลิที่ปลอมปนด้วยข้าวพันธุ์อื่น
Publication TypeThesis
Year of Publication2556
Authorsจรรยา, แสงเขียว
Degreeวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
Date Published2557-05-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการพัฒนาแถบสี, ข้าวพันธุ์อื่น, ข้าวหอมมะลิ, ตรวจสอบ, ปริมาณแอมิโลส, ปลอมปน, แอมิโลส
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก19.01 KB
บทคัดย่อ29.3 KB
สารบัญ55.72 KB
บทที่126.77 KB
บทที่2281.31 KB
บทที่3114.27 KB
บทที่4328.65 KB
บทที่520.83 KB
บรรณานุกรม42.55 KB
ภาคผนวก173.56 KB