ผลของวันปลูกและการใส่ปุ๋ยไนรโตรเจนที่ระยะปลูก และระยะออกดอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill)

Primary tabs

Titleผลของวันปลูกและการใส่ปุ๋ยไนรโตรเจนที่ระยะปลูก และระยะออกดอกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill)
Publication TypeReport
Year of Publication2539
Authorsวีระพงษ์, อินทร์ทอง
Date Published2539
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการปลูกถั่วเหลือง, ถั่วเหลือง, ปุ๋ยไนรโตรเจน, ป๋ย
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf27.6 MB