ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตู้แดง

Primary tabs

Titleความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตู้แดง
Publication TypeThesis
Year of Publication2553
Authorsดวงชนก, บุณยะปาน
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-03-31
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตู้แดง, ความพึงพอใจ, ตำรวจตู้แดง, ประชาชนในเขตเทศบาล, ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก, เขตเทศบาลนครพิษณุโลก
Abstract

ในการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจตู้แดง ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 400 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สถิติ แบบอิสระ (t-test (independent)) สถิติ F-test (Oneway ANOVA) และ ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจตู้แดงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยค่าลี่ยอยู่ระหว่าง 3.51 -3.60 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการปฏิบัติภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา(รักษาสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้, อำนวยการจราจร) และด้านการให้บริการแก่ประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอหรือพบว่ากำลังต้องการความช่วยเหลือ รองลงมาคือ ด้านการตรวจสังเกตเพื่อป้องกันอาชญากรรม และด้านการจับกุมผู้กระทำความผิดเมื่อเกิดเหตุ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการตรวจตามแหล่งอาชญากรรม เพศ อายุ สภาพภาพ การศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจตู้แดงไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Citation Key56
ไฟล์แนบ: