ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeThesis
Year of Publication2554
Authorsวรกมล, นาชอน
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-04-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsความมีวินัย, ความมีวินัยในตนเอง, นักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในภาพรวมและองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเป็นผู้นำ ความอดทน และความซื้อสัตย์ จำแนกตามเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับชั้นปีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2553 จำนวน 379 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามปีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติการทดสอบค่าที (t-test) และสถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการิจัยพบว่า 1. ความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านความเป็นผู้นำ มีระดับคะแนนสูงสุด ( = 4.19) รองลงมาคือ ด้านความอดทน ( = 4.08) ความซื่อสัตย์ ( = 4.08) และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ( = 3.97) 2. ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา จำแนกตามเพศ ทั้งในภาพรวมและตามองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความเป็นผู้นำ ด้านความอดทน และด้านความซื้อสัตย์ พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3. การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา จำแนกตามเกรดเฉลี่ยทั้งในภาพรวมและตามองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความเป็นผู้นำ ด้านความอดทน และด้านความซื่อสัตย์ พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 4. การเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาในจำแนกตามชั้นปีการศึกษา ทั้งในภาพรวมและตามองค์ประกอบ คือ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านความเป็นผู้นำ และด้านความอดทน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านความซื้อสัตย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก224.69 KB
บทคัดย่อ285.38 KB
สารบัญ495.1 KB
บทที่1928.41 KB
บทที่3681.91 KB
บทที่41.46 MB
บทที่5953.54 KB
บรรณานุกรม1.09 MB
ภาคผนวก1.44 MB
บทที่21.3 MB