การศึกษาต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนในการเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้พันธุ์ผสมโฮลสโตน์ฟรีเชียน

Primary tabs

Titleการศึกษาต้นทุนผันแปร และผลตอบแทนในการเลี้ยงลูกโคนมเพศผู้พันธุ์ผสมโฮลสโตน์ฟรีเชียน
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsปรีชา, มูลสาร
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการเลี้ยงลูกโคนม, ต้นทุนผันแปร, ผลตอบแทน, โคนม, โฮลสโตน์ฟรีเชียน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf11.29 MB