การศึกษาสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
Publication TypeThesis
Year of Publication2554
Authorsพยนต์, พูลรักษ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-03-31
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, สถานศึกษา, สพม.เขต 38, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยเก็บข้อมูลจากประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานงบประมาณ หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานบริหารทั่วไป และหัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีสภาพการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ=3.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า (1) การวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานอยู่ระดับมาก (µ=3.68) (2) การวางแผนการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก (µ=3.52) (3) การดำเนินงานตามแผนอยู่ในระดับปานกลาง (µ=3.44) (4) การนิเทศติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง (µ=3.23) และ (5) การปรับปรุงและพัฒนาอยู่ระดับปานกลาง (µ=3.20)

ไฟล์แนบ: