ความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์

Primary tabs

Titleความรู้และทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsวราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsทัศนคติ, ทัศนคติของเยาวชน, พระพุทธศาสนา, เยาวชน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf2.44 MB