ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2543-2545

Primary tabs

Titleภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2543-2545
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsักวิจัยและบริการวิชาการ, สำน
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการมีงานทำ, บัณฑิต, ผู้ใช้บัณฑิต
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext1.pdf2.78 MB
PDF icon fulltext2.pdf2.39 MB