แนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2554
Authorsสมนึก, เสีออยู่สาย
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-03-31
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsจังหวัดพิษณุโลก, ชมรมผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, สถานีอนามัย, สถานีอนามัยบ้านเสาหิน, แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกำหนดแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.ศึกษากับประชากรผู้สูงอายุ จำนวน 150 คน แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 4 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. กำหนดแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นำผลจากตอนที่ 1 ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 มาประชุมกลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุและนักวิชาการสาธารณสุข ทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ 3. ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยผู้เชี่ยวชาญญ จำนวน 4 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งประยุกต์ใช้ของ Stuffebeam และคณะ มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเองด้านการออกกำลังกาย ด้านโภชนาการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ และด้านการจัดการความเครียด ผลการศึกษา อยู่ในระดับบ่อยครั้ง ( = 3.01) 2. ผลการกำหนดแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง คือการสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นกับตนเอง และการมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้หรือสิ่งใหม่ๆ ที่นำมาใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของท่าน ด้านการออกกำลังกาย คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอประมาณสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ ประมาณ 20-30 นาที ด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบทั้ง 5 หมู่ อย่างน้อยวันละ 3 มือ และด้านการจัดการความเครียด คือ ประเด็นปัญหาที่ต้องการประเมินแนวทางพยายามหาทางแก้ไขด้วยตนเองเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62) และ ด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58)

Citation Key65
ไฟล์แนบ: