การศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

Primary tabs

Titleการศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
Publication TypeThesis
Year of Publication2554
Authorsธราพงศ์, สุเทียนทอง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-03-31
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการศึกษาปฐมวัย, จังหวัดพิษณุโลก, ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3, ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย, สพป.3, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, โรงเรียนขนาดเล็ก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ของผู้บริหารสถานศึกและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมศึกษา จำนวน 154 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการจัดการการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยภาพรวม และรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 2.ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัย เมื่อจำแนกตามตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปละประสบการณ์ในการทำงาน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่ามีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ไฟล์แนบ: