การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารสีแดงบนปลายข้าวเจ้าของ Monascus purpureus TTSTR 3090 เพื่อนำไปสู่การผลิตในระดับการค้า

Primary tabs

Titleการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสารสีแดงบนปลายข้าวเจ้าของ Monascus purpureus TTSTR 3090 เพื่อนำไปสู่การผลิตในระดับการค้า
Publication TypeReport
Year of Publication2548
Authorsนฤมล, เถื่อนกูล
Date Published2548
Institutionมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsข้าวเจ้า, ปลายข้าวเจ้า, สารสีแดง
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf6.05 MB