พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsทวีพร, ศรีโพธิ์ทอง
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-09-27
University มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsจังหวัดพิษณุโลก, ผู้ประกอบการธุรกิจ, พฤติกรรมการใช้, พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์, เทศบาลนครพิษณุโลก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำแนกตามประเภทธุรกิจ คือธุรกิจการผลิต ธุรกิจการพาณิชย์ และธุรกิจการบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือผู้ประกอบการธุรกิจในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจำนวนตามความเหมาะสม 30 ราย ซึ่งได้มาโดยการเลือกจากผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้โทรศัพท์ทั้งสองประเภท ตามประเภทธุรกิจ ธุรกิจละ 10 ราย ผลการวิจัยโดยสรุปพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจทั้ง 3 ประเภท มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ประจำที่ใน 9 ประเด็น ส่วนมากได้แก่ 1) ใครเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้ คือ เจ้าของธุรกิจ 2) เหตุผลในการเลือกใช้ คือ เป็นเลขหมายประจำสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หมายเลข Call Center และสร้างความน่านับถือให้กับธุรกิจ 3. กิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ คือ รอรับสายเรียกเข้าและใช้เป็นเลขหมายกลางสำหรับโอนภายใน 4.ติดต่อสื่อสารกับใคร คือ ลูกค้า ร้านค้า คู่ค้า และธุรกิจ อื่นๆ 5. ติดต่อสื่อสารไปสถานที่ใด คือ กรุงเทพต่างจังหวัด 6. ใช้โทรศัพท์ในโอกาสใด คือ ใช้เป็นประจำ ปกติทุกวัน ตั้งแต่เปิด-ปิดสำนักงาน 7.ความถี่ในการใช้ต่อวัน ธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจการบริการมีความถี่ใกล้เคียงกัน คือ 11-20 ครั้งต่อวัน ในขณะที่ธุรกิจการผลิตมีความถี่ 21-30 ครั้งต่อวัน 8. ระยะเวลาการใช้ต่อครั้ง คือ 1-5 นาที ต่อครั้ง 9. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน คือ 107-200 บาทต่อเดือน ส่วนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน 9 ประเด็น ส่วนมากได้แก่ 1. ใครเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้คือเจ้าของธุรกิจ 2. เหตุผลในการเลือกใช้ คือค่าโทรถูก ประหยัด โทรเหมาจ่าย มีโปรโมชั่นให้เลือกควบคุมค่าใช้จ่ายได้ คุ้มค่า 3.กิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ คือโทรออก ติดต่อนัดหมายประสานงาน สั่งของติดตามงาน แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ 4.ติดต่อสื่อสารกับใคร คือลูกค้า ร้านค้า คู่ค้า และธุรกิจอื่นๆ 5. ติดต่อสื่อสารไปสถานที่ใด คือ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และโทรเข้ามือถือ 6.ใช้โทรศัพท์ในโอกาสใดคือ ใช้เป็นประจำ ปกติทุกวัน ตั้งแต่เปิด-ปิด สำนักงาน 7. ความถี่ในการใช้ต่อวัน ธุรกิจการผลิตและธุรการพาณิชย์มีความถี่ต่อวันใกล้เคียงกันคือ 6-10 นาทีต่อครั้ง ในขณะที่ธุรกิจการบริการมีระยะเวลาในการใช้มากกว่า 10 นาทีต่อครั้ง 9. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจการบริการมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 500 บาทต่อเดือนในขณะที่ธุรกิจการผลิตมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 300-400 บาทต่อเดือ

Citation Key7
ไฟล์แนบ: