การสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อใช้สังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน

Primary tabs

Titleการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อใช้สังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน
Publication TypeReport
Year of Publication2554
Authorsเฉลิมพร, ทองพูน, หทัยรัตน์, มากดี, ธนกร, โพธิ์วงศ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน, การสกัดน้ำมัน, สังเคราะห์ไบโอดีเซล, เมล็ดสบู่ดำ