การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากมูลสัตว์เพื่อต้านทานเชื้อ Rhizoctonia solani

Primary tabs

Titleการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากมูลสัตว์เพื่อต้านทานเชื้อ Rhizoctonia solani
Publication TypeReport
Year of Publication2549
Authorsจีรพรรณ์, ใจอินผล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
KeywordsRhizoctonia solani, การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพ, การใช้เชื้อแอคติโนมัยซีส, มูลสัตว์, เพื่อต้านทานเชื้อ
File: