การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากมูลสัตว์เพื่อต้านทานเชื้อ Rhizoctonia solani

ชื่อการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพร่วมกับการใช้เชื้อแอคติโนมัยซีสที่แยกได้จากมูลสัตว์เพื่อต้านทานเชื้อ Rhizoctonia solani
Publication TypeReport
Year of Publication2549
Authorsจีรพรรณ์, ใจอินผล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
คำค้นหาRhizoctonia solani, การพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพ, การใช้เชื้อแอคติโนมัยซีส, มูลสัตว์, เพื่อต้านทานเชื้อ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/776