การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เคมี 331 อินทรีย์เคมี 1

Primary tabs

Titleการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เคมี 331 อินทรีย์เคมี 1
Publication TypeReport
Year of Publication2527
Authorsประวิตร, ชูศิลป์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน, รายวิชา เคมี 331, วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, อินทรีย์เคมี 1
File: