การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เคมี 331 อินทรีย์เคมี 1

ชื่อการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา เคมี 331 อินทรีย์เคมี 1
Publication TypeReport
Year of Publication2527
Authorsประวิตร, ชูศิลป์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
คำค้นหาการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน, รายวิชา เคมี 331, วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, อินทรีย์เคมี 1
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/783