การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Primary tabs

Titleการศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsขำวีระและคณะ, จุมพต
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ, รูปแบบการจัดการศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น