การศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อการศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsจุมพต, ขำวีระและคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
คำค้นหาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ, รูปแบบการจัดการศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/785