ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย

Primary tabs

Titleความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsสงวน, ช้างฉัตร, สุวารีย์, วงศ์วัฒนา, บุษบา, หินเธาว์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsความต้องการ, นักเรียนในจังหวัดสุโขทัย, ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา