ความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย

ชื่อความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsสงวน, ช้างฉัตร, สุวารีย์, วงศ์วัฒนา, บุษบา, หินเธาว์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาความต้องการ, นักเรียนในจังหวัดสุโขทัย, ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/797