การศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนาและปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการทอ ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

Primary tabs

Titleการศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนาและปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการทอ ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsอำนวยพร, สุนทรสมัย
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsกลุ่มทอผ้ามัดหมี่, การทอ, การพัฒนาและปัญหาหรืออุปสรรค, การศึกษาสภาพความต้องการ, เขตภาคเหนือตอนล่าง