การศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนาและปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการทอ ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ชื่อการศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนาและปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการทอ ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsอำนวยพร, สุนทรสมัย
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
คำค้นหากลุ่มทอผ้ามัดหมี่, การทอผ้า, การพัฒนา, การศึกษาสภาพ, ความต้องการ, ปัญหาหรืออุปสรรค, เขตภาคเหนือตอนล่าง
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/798