การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิดในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Primary tabs

Titleการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิดในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsชญานิษฐ์, ศศิวิมล, สลักจิต, ตรีรณโอภาส
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการจัดการความรู้, ด้านการคิด, พัฒนาคุณภาพครู, สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1