การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิดในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ชื่อการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการคิดในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsชญานิษฐ์, ศศิวิมล, สลักจิต, ตรีรณโอภาส
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการจัดการความรู้, ด้านการคิด, พัฒนาคุณภาพครู, สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/799