การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsณัฐธิดา, สีแตง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
KeywordsFTES, การศึกษา, นักศึกษาเต็มเวลา, ประจาปีการศึกษา 2558, ภาค กศ.ปป. เสาร์ –อาทิตย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระดับบัณฑิตศึกษา, ระดับปริญญาตรี
Abstract

การศึกษานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์) และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา จำนวนหน่วยกิต และวิเคราะห์สัดส่วนการให้บริการการสอนภายในคณะและต่างคณะในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. และระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตร หมู่วิชา คณะสรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. ปีการศึกษา 2558 มีจานวนนักศึกษาหัวจริง ในระดับปริญญาตรีภาคกศ.ปป. (เสาร์ –อาทิตย์)ทั้งหมด 970 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จานวน 60 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 323 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 382 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 คน และ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จำนวน 81
ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 116 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จำนวน 64 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 29 คน คณะวิทยาการจัดการ 13 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจำนวน 2 คน และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 คน
2. ปีการศึกษา 2558 มหาวิทายาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอนตามคณะต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ( FTES) เท่ากับ 3,248.77 FTES
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทายาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตาม รายวิชาที่เปิดสอนตามคณะต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญามหาบัณฑิต) คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เท่ากับ 318.50 FTES
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอนตามคณะต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) เท่ากับ 67.27 FTES
3. ปีการศึกษา 2558 มหาวิทายาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอนตามคณะต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. คิดเป็นจำนวนหน่วยกิตของนักศึกษา (SCH) เท่ากับ 95,180 SCH
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอนตามคณะต่างๆในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญามหาบัณฑิต) คิดเป็นจานวนหน่วยกิตของนักศึกษา (SCH) เท่ากับ 5,730 SCH
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทายาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอนตามคณะต่างๆในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) คิดเป็นจำนวนหน่วยกิตของนักศึกษา (SCH) เท่ากับ 1,530 SCH
4 .ปีการศึกษา 2558 มหาวิทายาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอนตามคณะต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปป. คิดเป็นสัดส่วนการให้บริการการสอนภายในคณะ คิดเป็นร้อยละ 83.63 ต่างคณะ คิดเป็นร้อยละ 16.37
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอนตามคณะต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญามหาบัณฑิต) คิดเป็นสัดส่วนการให้บริการการสอนภายในคณะคิดเป็นร้อยละ 91.62 ต่างคณะ คิดเป็นร้อยละ 8.38
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่เปิดสอนตามคณะต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) คิดเป็นสัดส่วนการให้บริการการสอนภายในคณะ คิดเป็นร้อยละ 100.00

Citation Key824
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.67 MB