รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ คณะครุศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ

Primary tabs

Titleรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ คณะครุศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsนฤมล, ตุงคะสิริ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการดาเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, คณะครุศาสตร์, ประจาปีงบประมาณ, รายงานวิเคราะห์, แผนปฏิบัติการ
Citation Key826
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.33 MB