รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ คณะครุศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ

Primary tabs

Titleรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ คณะครุศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsนฤมล, ตุงคะสิริ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการดาเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, คณะครุศาสตร์, ประจาปีงบประมาณ, รายงานวิเคราะห์, แผนปฏิบัติการ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/826
Citation Key826
IMAGE_COVER: