รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอธิการบดี

Primary tabs

Titleรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอธิการบดี
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsสินี, ยิ้มน่วม
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
Keywordsการดาเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, รายงานวิเคราะห์, สำนักงานอธิการบดี, แผนปฏิบัติการ
Citation Key846
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)6.12 MB