รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอธิการบดี

ชื่อรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานอธิการบดี
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsสินี, ยิ้มน่วม
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
คำค้นหาการดาเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, รายงานวิเคราะห์, สำนักงานอธิการบดี, แผนปฏิบัติการ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/846
Citation Key846
IMAGE_COVER: